注册 登录  
 加关注
   显示下一条  |  关闭
温馨提示!由于新浪微博认证机制调整,您的新浪微博帐号绑定已过期,请重新绑定!立即重新绑定新浪微博》  |  关闭

神乐的博客

 
 
 

日志

 
 

【转载】弟子规  

2014-02-13 10:28:16|  分类: 沟通交流 |  标签: |举报 |字号 订阅

  下载LOFTER 我的照片书  |
本文转载自liuqiqiang0309《弟子规》
dìzǐguī shèngrénxùn shǒuxiàotì cìjǐnxìn
  弟子规 圣人训 首孝悌 次谨信
  fànàizhòng érqīnrén yǒuyúlì zéxuéwén
  泛爱众 而亲仁 有余力 则学文
  rù zé xiào
  【入则孝】
  fùmǔhū yìngwùhuǎn fùmǔmìng xíngwùlǎn
  父母呼 应勿缓 父母命 行勿懒
  fùmǔjiào xūjìngtīng fùmǔzé xūshùnchéng
  父母教 须敬听 父母责 须顺承
  dōngzéwēn xiàzéqìng chénzéxǐng hūnzédìng
  冬则温 夏则凊 晨则省 昏则定
  chūbìgào fǎnbìmiàn jūyǒucháng yèwúbiàn
  出必告 反必面 居有常 业无变
  shìsuīxiǎo wùshànwéi gǒushànwéi zǐdàokuī
  事虽小 勿擅为 苟擅为 子道亏
  wùsuīxiǎo wùsīcáng gǒusīcáng qīnxīnshāng
  物虽小 勿私藏 苟私藏 亲心伤
  qīnsuǒhào lìwèijù qīnsuǒwù jǐnwèiqù
  亲所好 力为具 亲所恶 谨为去
  shēnyǒushāng yíqīnyōu déyǒushāng yíqīnxiū
  身有伤 贻亲忧 德有伤 贻亲羞
  qīnàiwǒ xiàohénán qīnzēngwǒ xiàofāngxián
  亲爱我 孝何难 亲憎我 孝方贤
  qīnyǒuguò jiànshǐgēng yíwúsè róuwúshēng
  亲有过 谏使更 怡吾色 柔吾声
  jiànbúrù yuèfùjiàn hàoqìsuí tàwúyuàn
  谏不入 悦复谏 号泣随 挞无怨
  qīnyǒují yàoxiāncháng zhòuyèshì bùlíchuáng
  亲有疾 药先尝 昼夜侍 不离床
  sāngsānnián chángbēiyè jūchùbiàn jiǔròujué
  丧三年 常悲咽 居处变 酒肉绝
  sāngjìnlǐ jìjìnchéng shìsǐzhě rúshìshēng
  丧尽礼 祭尽诚 事死者 如事生
  chū zé tì
  【出 则 弟】
  xiōngdàoyǒu dìdàogōng xiōngdìmù xiàozàizhōng
  兄道友 弟道恭 兄弟睦 孝在中
  cáiwùqīng yuànhéshēng yányǔrěn fènzìmǐn
  财物轻 怨何生 言语忍 忿自泯
  huòyǐnshí huòzuòzǒu zhǎngzhěxiān yòuzhěhòu
  或饮食 或坐走 长者先 幼者后
  zhǎnghūrén jídàijiào rénbùzài jǐjídào
  长呼人 即代叫 人不在 已即到
  chēngzūnzhǎng wùhūmíng duìzūnzhǎng wùxiànnéng
  称尊长 勿呼名 对尊长 勿见能
  lùyùzhǎng jíqūyī zhǎngwúyán tuìgōnglì
  路遇长 疾趋揖 长无言 退恭立
  qíxiàmǎ chéngxiàjū guòyóudài bǎibùyú
  骑下马 乘下车 过犹待 百步余
  zhǎngzhělì yòuwùzuò zhǎngzhězuò mìngnǎizuò
  长者立 幼勿坐 长者坐 命乃坐
  zūnzhǎngqián shēngyàodī dībùwén quèfēiyí
  尊长前 声要低 低不闻 却非宜
  jìnbìqū tuìbìchí wènqǐduì shìwùyí
  进必趋 退必迟 问起对 视勿移
  shìzhūfù rúshìfù shìzhūxiōng rúshìxiōng
  事诸父 如事父 事诸兄 如事兄
  jǐn
  【谨】
  zhāoqǐzǎo yèmiánchí lǎoyìzhì xīcǐshí
  朝起早 夜眠迟 老易至 惜此时
  chénbìguàn jiānshùkǒu biànniàohuí zhéjìngshǒu
  晨必盥 兼漱口 便溺回 辄净手
  guānbìzhèng niǔbìjié wàyǔlǚ jùjǐnqiè
  冠必正 纽必结 袜与履 俱紧切
  zhìguānfú yǒudìngwèi wùluàndùn zhìwūhuì
  置冠服 有定位 勿乱顿 致污秽
  yīguìjié búguìhuá shàngxúnfèn xiàchènjiā
  衣贵洁 不贵华 上循分 下称家
  duìyǐnshí wùjiǎnzé shíshìkě wùguòzé
  对饮食 勿拣择 食适可 勿过则
  niánfāngshào wùyǐnjiǔ yǐnjiǔzuì zuìwéichǒu
    年方少 勿饮酒 饮酒醉 最为丑
  bùcōngróng lìduānzhèng yīshēnyuán bàigōngjìng
  步从容 立端正 揖深圆 拜恭敬
  wùjiànyù wùbǒyǐ wùjījù wùyáobì
  勿践阈 勿跛倚 勿箕踞 勿摇髀
  huǎnjiēlián wùyǒushēng kuānzhuǎnwān wùchùléng
  缓揭帘 勿有声 宽转弯 勿触棱
  zhíxūqì rúzhíyíng rùxūshì rúyǒurén
  执虚器 如执盈 入虚室 如有人
  shìwùmáng mángduōcuò wùwèinán wùqīnglüè
  事勿忙 忙多错 勿畏难 勿轻略
  dòunàochǎng juéwùjìn xiépìshì juéwùwèn
  斗闹场 绝勿近 邪僻事 绝勿问
  jiāngrùmén wènshúcúnjiāngshàngtáng shēngbìyáng
  将入门 问孰存 将上堂 声必扬
  rénwènshuí duìyǐmíng wúyǔwǒ bùfēnmíng
  人问谁 对以名 吾与我 不分明
  yòngrénwù xūmíngqiú tǎngbùwèn jíwéitōu
  用人物 须明求 倘不问 即为偷
  jièrénwù jíshíhuán hòuyǒují jièbùnán
  借人物 及时还 后有急 借不难
  xìn
  【信】
  fánchūyán xìnwéixiān zhàyǔwàng xīkěyān
  凡出言 信为先 诈与妄 奚可焉
  huàshuōduō bùrúshǎo wéiqíshì wùnìngqiǎo
  话说多 不如少 惟其是 勿佞巧
  jiānqiǎoyǔ huìwūcí shìjǐngqì qièjièzhī
  奸巧语 秽污词 市井气 切戒之
  jiànwèizhēn wùqīngyán zhīwèidì wùqīngchuán
  见未真 勿轻言 知未的 勿轻传
  shìfēiyí wùqīngnuò gǒuqīngnuò jìntuìcuò
  事非宜 勿轻诺 苟轻诺 进退错
  fándàozì zhòngqiěshū wùjíjí wùmóhū
  凡道字 重且舒 勿急疾 勿模糊
  bǐshuōcháng cǐshuōduǎn bùguānjǐ mòxiánguǎn
  彼说长 此说短 不关己 莫闲管
  jiànrénshàn jísīqí zòngqùyuǎn yǐjiànjī
  见人善 即思齐 纵去远 以渐跻
  jiànrénè jínèixǐng yǒuzégǎi wújiājǐng
  见人恶 即内省 有则改 无加警
  wéidéxué wéicáiyì bùrúrén dāngzìlì
  唯德学 唯才艺 不如人 当自砺
  ruòyīfú ruòyǐnshí bùrúrén wùshēngqī
  若衣服 若饮食 不如人 勿生戚
  wénguònù wényùlè sǔnyǒulái yìyǒuquè
  闻过怒 闻誉乐 损友来 益友却
  wényùkǒng wénguòxīn zhíliàngshì jiànxiāngqīn
  闻誉恐 闻过欣 直谅士 渐相亲
  wúxīnfēi míngwéicuò yǒuxīnfēi míngwéiè
  无心非 名为错 有心非 名为恶
  guònénggǎi guīyúwú tǎngyǎnshì zēngyìgū
  过能改 归于无 倘掩饰 增一辜
  fàn ài zhòng
  【泛 爱 众】
  fánshìrén jiēxūài tiāntóngfù dìtóngzài
  凡是人 皆须爱 天同覆 地同载
  xìnggāozhě míngzìgāo rénsuǒzhòng fēimàogāo
  行高者 名自高 人所重 非貌高
  cáidàzhě wàngzìdà rénsuǒfú fēiyándà
  才大者 望自大 人所服 非言大
  yǐyǒunéng wùzìsī rénsuǒnéng wùqīngzī
  己有能 勿自私 人所能 勿轻訾
  wùchǎnfù wùjiāopín wùyàngù wùxǐxīn
  勿谄富 勿骄贫 勿厌故 勿喜新
  rénbùxián wùshìjiǎo rénbùān wùhuàrǎo
  人不闲 勿事搅 人不安 勿话扰
  rényǒuduǎn qièmòjiē rényǒusī qièmòshuō
  人有短 切莫揭 人有私 切莫说
  dàorénshàn jíshìshàn rénzhīzhī yùsīmiǎn
  道人善 即是善 人知之 愈思勉
  yángrénè jìshìè jízhīshèn huòqiězuò
   扬人恶 即是恶 疾之甚 祸且作
  shànxiāngquàn déjiējiàn guòbùguī dàoliǎngkuī
  善相劝 德皆建 过不规 道两亏
  fánqǔyǔ guìfēnxiǎo yǔyíduō qǔyíshǎo
  凡取与 贵分晓 与宜多 取宜少
  jiāngjiārén xiānwènjǐ jǐbúyù jísùyǐ
  将加人 先问己 己不欲 即速已
  ēnyùbào yuànyùwàng bàoyuànduǎn bàoēncháng
  恩欲报 怨欲忘 抱怨短 报恩长
  dàibìpú shēnguìduān suīguìduān cíérkuān
  待婢仆 身贵端 虽贵端 慈而宽
  shìfúrén xīnbùrán lǐfúrén fāngwúyán
  势服人 心不然 理服人 方无言
  qīn rén
  【亲 仁】
  tóngshìrén lèibùqí liúsúzhòng rénzhěxī
  同是人 类不齐 流俗众 仁者希
  guǒrénzhě rénduōwèi yánbúhuì sèbúmèi
  果仁者 人多畏 言不讳 色不媚
  néngqīnrén wúxiànhǎo dérìjìn guòrìshǎo
  能亲仁 无限好 德日进 过日少
  bùqīnrén wúxiànhài xiǎorénjìn bǎishìhuài
  不亲仁 无限害 小人进 百事坏
  yú lì xué wén
  【 余力学文】
  búlìxíng dànxuéwén zhǎngfúhuá chénghérén
  不力行 但学文 长浮华 成何人
  dànlìxíng bùxuéwén rènjǐjiàn mèilǐzhēn
  但力行 不学文 任己见 昧理真
  dúshūfǎ yǒusāndào xīnyǎnkǒu xìnjiēyào
  读书法 有三到 心眼口 信皆要
  fāngdúcǐ wùmùbǐ cǐwèizhōng bǐwùqǐ
  方读此 勿慕彼 此未终 彼勿起
  kuānwéixiàn jǐnyònggōng gōngfūdào zhìsètōng
  宽为限 紧用功 工夫到 滞塞通
  xīnyǒuyí suízhájì jiùrénwèn qiúquèyì
  心有疑 随札记 就人问 求确义
  fángshìqīng qiángbìjìng jīànjié bǐyànzhèng
  房室清 墙壁净 几案洁 笔砚正
  mòmópiān xīnbùduān zìbújìng xīnxiānbìng
  墨磨偏 心不端 字不敬 心先病
  lièdiǎnjí yǒudìngchù dúkànbì huányuánchù
  列典籍 有定处 读看毕 还原处
  suīyǒují juànshùqí yǒuquēhuài jiùbǔzhī
  虽有急 卷束齐 有缺坏 就补之
  fēishèngshū bǐngwùshì bìcōngmíng huàixīnzhì
  非圣书 屏勿视 敝聪明 坏心志
  wùzìbào wùzìqì shèngyǔxián kěxúnzhì
  勿自暴 勿自弃 圣与贤 可驯致
  评论这张
 
阅读(52)| 评论(0)
推荐 转载

历史上的今天

在LOFTER的更多文章

评论

<#--最新日志,群博日志--> <#--推荐日志--> <#--引用记录--> <#--博主推荐--> <#--随机阅读--> <#--首页推荐--> <#--历史上的今天--> <#--被推荐日志--> <#--上一篇,下一篇--> <#-- 热度 --> <#-- 网易新闻广告 --> <#--右边模块结构--> <#--评论模块结构--> <#--引用模块结构--> <#--博主发起的投票-->
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

页脚

网易公司版权所有 ©1997-2018